Ett enkelt sätt att låna pengar till tydliga villkor

Allmänna villkor

1. Allmänt

Kreditgivare är Untie Lending AB (org.nr 556999–3958), adress Box 396, 541 28 Skövde. Untie Lending AB innehar lånesidan slantar.nu. Untie Lending AB är registrerat som ett konsumentkreditinstitut och står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn.

2. Kreditprövning

Innan en kredit kan beviljas genomför Untie Lending AB en kreditprövning. Kredittagaren måste fylla 20 år under innevarande år och vara äldst 65 år gammal, ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om en kredit hos Untie Lending AB. Genom att Kredittagaren inkommer med en ansökan om kredit godkänner Kredittagaren att en kreditupplysning från ett kreditupplysningsbolag (f.n. Bisnode) inhämtas.

Efter ansökan om kredit samt genomförd kreditprövning kan Kredittagaren beviljas krediten. Kreditgivaren betalar ut krediten till Kredittagarens bankkonto, såsom det är angivet i ansökan om kredit, inom två bankdagar från det att krediten beviljats.

Kredittagaren kan endast ha en kredit åt gången. Återbetalning måste ske till fullo innan en ny ansökan kan beviljas. Vid en ny ansökan sker en ny kreditprövning och en ny kreditupplysning inhämtas från ett kreditupplysningsbolag.

Om krediten inte kan beviljas har kredittagaren rätt att få information om skälen till att ansökan om kredit har avvisats, om det inte föreligger hinder för lämnade av informationen enligt lag.

3. Betalningsvillkor, ränta och kostnader

Krediten ska återbetalas månadsvis i enlighet med vad som anges i punkt 5 nedan.

Kreditgivaren skickar ut en faktura varje månad per e-post. Av fakturan framgår belopp att betala. Fakturor finns även tillgängliga på Mina sidor. Även om fakturan inte har erhållits har Kredittagaren skyldighet att betala förfallna fakturor till Kreditgivaren. Återbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen på respektive faktura.

Ränta löper från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen. Fast årlig ränta utgår i enlighet med Kreditavtal. Ränta kapitaliseras en gång per månad.

Kreditgivaren äger rätt att ta ut fakturaavgift på 49 kr i de fall betalning ej sker genom Autogiro.

Utöver fakturaavgift och ränta tillkommer ingen kostnad för krediten, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om ränta och kostnader vid försenad betalning).

Vid återbetalning äger Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, räntor och kostnader som Kredittagaren har till Kreditgivaren innan avräkning sker på kapitalskulden.

4. Ränta och kostnader vid försenad betalning

Om återbetalning inte sker på fakturans förfallodag i enlighet med Kreditavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 11 % per år, utöver avtalad ränta, till dess att full betalning har skett.

Kreditgivaren har rätt att ta ut ut förseningsavgift om 195 kr per försening och påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse. Om betalning ej inkommer efter att påminnelse sänts till Kredittagaren, skickas ett inkassokrav ut. Kreditgivaren har rätt att ta ut avgift för inkassokravet med 180 kr per inkassokrav. Om ytterligare åtgärder måste vidtas till följd av försenad eller utebliven betalning, såsom ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten så tillkommer en processkostnad om 380 kr samt 300 kr avseende kostnad för ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Om ärendet ska prövas i domstol, tillkommer ytterligare kostnader.

5. Autogiro och betalning

Kredittagarens (betalarens) betalning av Kredit ska ske genom Autogiro till anvisat bank- eller plusgirokonto som framgår av erhållna fakturor samt av Kreditavtalet. Belopp att betala ska vara Kreditgivaren (betalningsmottagaren) tillhanda på förfallodagen genom att beloppet debiteras Kredittagarens konto via Autogiro en bankdag innan förfallodagen (d.v.s. på betalningsdagen). Kredittagaren ansvarar för att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot på betalningsdagen.

Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla Autogiromedgivandet.

I det fall Kredittagaren inte erlägger betalning till Kreditgivaren via Autogiro ska Kredittagarens betalning vara Kreditgivaren tillhanda på förfallodagen genom insättning på anvisat bankgiro- eller plusgirokonto som framgår av erhållna fakturor samt av Kreditavtal.

I och med ansökan om kredit lämnar Kredittagaren en fullmakt för Kreditgivaren att hos kontoförande bank kontrollera att Kredittagaren är innehavare till i ansökan angivet bankkonto.

6. Medgivande till betalning via Autogiro

Kredittagaren medger genom godkännande av dessa allmänna villkor, att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Villkor tillhörande Autogiro framgår av blankett Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer.

7. Ändring av villkor

Villkoren gäller mellan Kredittagaren och Kreditgivaren från det att Kreditavtalet ingicks och tills vidare på obestämd tid. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Ändring av villkoren ska aviseras Kredittagaren genom information på Mina sidor eller genom e-post minst tio dagar innan ändringen träder i kraft. Om Kredittagaren inte accepterar de ändringar Kreditgivaren vill genomföra har Kredittagaren rätt att säga upp Kreditavtalet.

8. Uppsägning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten i enlighet med 33–36 §§ i Konsumentkreditlagen (2010:1846). Kreditgivaren har rätt till betalning i förtid om:

-Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran;

-Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter;

-Kredittagaren på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning;

-säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller

-det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig från att betala sin skuld.

Uppsägningstiden är fyra veckor. Om Kredittagaren så önskar kan denne under uppsägningstiden betala tillbaka det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta och därefter återgå till den avtalade betalplanen.

9. Ångerrätt och förtidslösen

Kredittagaren har ångerrätt avseende det ingångna Kreditavtalet. I det fall att Kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda Kreditavtalet, ska detta meddelas Kreditgivaren inom 14 dagar från den dag som Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska snarast, men senast inom 30 dagar från det att meddelande om ångerrätt skickades, återbetala beloppet som erhållits samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.

Kredittagaren har rätt att återbetala krediten före den avtalade förfallodagen. Kreditgivaren har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta fram till och med den dag då återbetalningen är Kreditgivaren tillhanda. Kontakta vår kundtjänst på 08–145558 eller genom ”Mina sidor” för att få uppgift om vilket belopp som ska betalas för att avsluta krediten.

10. Överlåtelse av kredit

Kredittagaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av krediten utan skriftligt medgivande från Kreditgivaren. Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta fordran med anledning av kredit till annan.

11. Ändrade förhållanden

Kredittagaren är skyldig att omgående underrätta Kreditgivaren om ändrade kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-post eller andra väsentliga förändringar av de förutsättningar som låg till grund för kreditens beviljande.

12. Meddelanden

Meddelanden skickas från Kreditgivaren till Kredittagaren till den e-postadress som angivits, via mobiltelefon, med brev eller genom ”Mina sidor”. Meddelande som är avsänt från Kreditgivaren till Kredittagaren per e-post som angivits vid kreditansökan, via mobilnummer eller genom ”Mina sidor”, anses vara Kredittagaren tillhanda direkt efter avsändandet. Meddelande som Kreditgivaren sänder till Kredittagaren genom brev till en adress som Kredittagaren uppgivit vid Kreditansökan eller till folkbokföringsadressen, anses ha kommit Kredittagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet.

13. Behandling av personuppgifter

I samband med att Låntagaren registrerar sig på Kreditgivarens lånesida inhämtas och behandlas dennes personuppgifter.

Kreditgivaren är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen).

Mer information om hur Kreditgivaren behandlar personuppgifter och rättigheter finns i vår Integritetspolicy. Du hittar Integritetspolicyn på Kreditgivarens hemsida.

14. Blockering/spärr

Som kund kan du begära att bli blockerad från att kunna ansöka om kredit hos Untie Lending AB. Spärren gäller under tre år och kan under denna period inte hävas. Om du inte är kund hos oss, måste du ge ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter för att kunna blockera dessa, genom att svara på det mail som vi skickar ut.

15. Ansvarsbegränsning

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll (force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som uppkommit genom att Kredittagaren uppgivit en felaktig uppgift eller genom att någon, med användande av Kredittagarens inloggningsuppgifter, vidtagit åtgärder på webbsidan.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet.

16. Klagomål och tvister

Klagomål sker genom skriftligt meddelande till Kreditgivarens klagomålsansvarige.

Untie Lending AB
Att. Klagomålsansvarig
Box 396
541 28 Skövde

Untie Lending AB eftersträvar att besvara klagomål skyndsamt, och målet är att ärenden som rör klagomål ska besvaras inom 14 dagar. Om handläggningen av ärendet tar längre tid kommer Kredittagaren att informeras om detta. Kredittagaren kan även vända sig till den kommunala konsumentvägledningen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt till Allmänna reklamationsnämnden.

På dessa villkor ska svensk rätt vara tillämplig. Tvister och andra frågor rörande villkoren ska avgöras av svensk tingsrätt som första instans.

17. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Untie Lending AB är skyldiga att följa lagar och föreskrifter för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid misstanke om att krediten används för penningtvätt eller finansiering av terrorism kommer rapportering till Finanspolisen att ske. Sådan rapportering får enligt lag ej meddelas Kredittagaren.

 


Villkoren gäller från och med: 2020-02-25 08:38:54