Ett enkelt sätt att låna pengar till tydliga villkor

Slantar.nu ägs av Untie Lending AB. Vi driver utlåningsverksamheten med tillstånd från Finansinspektionen. 

Du som har synpunkter på vår verksamhet eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss gör det enklast genom att fylla i formuläret under Kontakt.

Det går också bra att skicka brev till:
Untie Lending AB
Box 396
541 28 Skövde

-----------------------------------------------------------------------

Skövde den 13 augusti 2023

KALLELSE

Till extra bolagstämma

Aktieägarna i Untie Lending AB, 556999-3958 kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 augusti 2023 kl 14:00 på Lögegatan 11, Skövde.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av styrelse och revisor
 8. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Swedish Credit Group AB
 9. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post. 

Postadress:

Untie Lending AB

Box 396

54128 Skövde

 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2023-08-24

-----------------------------------------------------------------------

Skövde den 14 februari 2023

KALLELSE

Till årsstämma

Aktieägarna i Untie Lending AB, 556999-3958 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 februari 2023 kl. 09:30 på Lögegatan 11, Skövde.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om deposition av bolagets ansamlade vinst och förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av stamaktier under löpande verksamhetsår
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av preferensaktier under löpande verksamhetsår
 15. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post. 

Postadress:

Untie Lending AB

Box 396

54128 Skövde

 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2023-02-24
Underlag inför stämman kan begäras ut på finance@untiegroup.se

-----------------------------------------------------------------------

Skövde den 15 augusti 2022

KALLELSE

Till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Untie Lending AB, 556999-3958 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2022 kl. 09:30 på Lögegatan 11, Skövde.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av räkenskapsår
 8. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:

Untie Lending AB

Box 396

54128 Skövde

 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2022-08-26

-----------------------------------------------------------------------

Skövde den 2 juni 2022

KALLELSE

Till årsstämma

Aktieägarna i Untie Lending AB, 556999-3958 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 kl. 09:30 på Lögegatan 11, Skövde.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om deposition av bolagets ansamlade vinst och förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av stamaktier under löpande verksamhetsår
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av preferensaktier under löpande verksamhetsår
 15. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:

Untie Lending AB

Box 396

54128 Skövde

 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2022-06-28