Ett enkelt sätt att låna pengar till tydliga villkor

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

KREDITGIVARE

Kreditgivare
Organisationsnummer
Adress
 
Telefonnummer
E-post
Webbadress
Untie Lending AB
556999-3958
Box 396
541 28 Skövde
08-145558
info@slantar.nu
www.slantar.nu

 

BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Typ av kredit Annuitetslån
Det sammanlagda kreditbeloppet Kreditbeloppet kan variera mellan 10 000 kr och 30 000 kr. Kredittagarens kreditutrymme fastställs vid den kreditprövning som genomförs vid ansökan om kredit.
Villkor för utnyttjande Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto inom två bankdagar. Krediten är då utnyttjad och en ny ansökan måste ske vid ny kredit. Krediten måste återbetalas till fullo innan en ny ansökan kan beviljas.
Kreditavtalets löptid Löptiden varierar från minst 1 år till längst 5 år.
Avbetalningar och avräkningsordning

Avbetalning ska ske månadsvis i enlighet med vad som överenskommits i kreditavtalet. Det belopp som ska betalas månadsvis styrs av kreditbelopp, ränta samt vilken återbetalningstid som valts. Återbetalning ska ske genom betalning via autogiro alternativt via betalning till Kreditgivarens bankgiro.

Avräkning sker i ordningen avgifter, ränta och kapital.


Totalt belopp som du ska betala Det kreditbelopp som lånats plus ränta och eventuella kostnader.

 

KREDITKOSTNADER

Kreditränta Fast årsränta utgår i enlighet med kreditavtal. Ränta kapitaliseras månadsvis.
Effektiv ränta (exempel) Exempel 1: Vid en kreditansökan om 10 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 2 år, är den effektiva räntan 28,07 % (nominell fast årsränta är 25 %). Total kostnad för krediten inkl. kreditbelopp är 12 816 kr (24 st månadsbetalningar om 534 kr vardera).
 
Exempel 2: Vid en kreditansökan om 15 000 kr, där återbetalningstiden är upplagd på 4 år, är den effektiva räntan 28,07 % (nominell fast årsränta är 25 %). Total kostnad för krediten inkl. kreditbelopp är 23 856 kr (48 st månadsbetalningar om 497 kr vardera).
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
-         en försäkring som säkrar krediten eller
-         någon annan kompletterande tjänst?
Nej, ingen försäkring eller kompletterande tjänst är obligatorisk för att erhålla krediten.
Övriga kostnader för krediten

Kreditgivaren äger rätt att ta ut fakturaavgift på 49 kr i de fall betalning ej sker genom autogiro.

Utöver fakturaavgift och ränta tillkommer ingen kostnad för krediten, under förutsättning att betalning inkommer i enlighet med vad som avtalats (se nedan för information om kostnader vid försenad betalning).

Kostnader i samband med försenade betalningar Om återbetalning ej sker på den avtalade förfallodagen utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet med 11 % per år, utöver avtalad ränta, till dess att full betalning har skett. Kreditgivaren har rätt att ta ut förseningsavgift med 195 kr per försening och påminnelseavgift med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassoåtgärd. Utöver detta så kan kostnader för handläggning hos Kronofogden och vid domstol tillkomma vid utebliven betalning.

 

ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER

Ångerrätt Kredittagaren har 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna kreditavtalet. I det fall kredittagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda kreditavtalet ska detta meddelas Untie Lending AB inom 14 dagar från det att kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska omgående, men senast inom 30 dagar, återbetala kreditbeloppet samt upplupen ränta fram till tiden för återbetalning.
Förtidsåterbetalning Kredittagaren har rätt att återbetala krediten före den avtalade förfallodagen. Kreditgivaren har rätt till förfallna avgifter och kostnader samt upplupen ränta vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är Kreditgivaren tillhanda.

Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en
databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig
resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan
information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller
strider mot allmän ordning och säkerhet.

Vid kreditansökan inhämtar Untie Lending AB en kreditupplysning från ett externt register hos ett kreditupplysningsbolag (f.n. Bisnode). Kredittagaren erhåller information om vilket bolag som tillhandahållit uppgifterna och vilka uppgifter som har lämnats ut.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Kredittagaren har rätt att på begäran få kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med kredittagaren.
Ja.
Avvisad ansökan Kredittagaren har rätt att få information om skälen till att Kreditansökan avvisats.

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Klagomålshantering Vid klagomål kan Kredittagaren tillskriva Untie Lending AB på nedanstående adress:
Untie Lending AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 396
54128 Skövde
Tillsynsmyndighet

Untie Lending AB är registrerat som ett Konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen. Tillsynsmyndigheter är:

 

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

www.fi.se 

 

Konsumentverket

Box 48

651 02 Karlstad

www.konsumentverket.se
Språk Kreditavtal, villkor och annan information lämnas på svenska.
Tillämplig lagstiftning och behörig domstol Svensk lag ska tillämpas på kreditavtal och villkor. Vid eventuell tvist ska denna avgöras i svensk domstol.

 

2020-02-25